Integra Integra Integra Kliknij, aby przejsć dalej
Kliknij, aby przejsć dalej
  • Kontrast

Zarządzanie zasobami ludzkimi – najcenniejszym kapitałem firmy

Udostępnij artykuł

Zarządzanie zasobami ludzkimi – najcenniejszym kapitałem firmy

Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi” bywa czasem rozumiany nieprawidłowo. Jest to bowiem skrót myślowy, który wskazywać może na to, że człowiek traktowany jest w tej dziedzinie przedmiotowo, że to on jest „zasobem”. Tymczasem chodzi tu o zasoby, które człowiek ten posiada: zdolności, wiedzę, praktyczne umiejętności, motywację do pracy. Zarządzanie nimi definiuje się natomiast jako „strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania jedną ze składowych kapitału organizacji – ludźmi”.

Na aktywa firmy składają się bowiem kapitał finansowy, przyrodniczy, społeczny, edukacyjny i właśnie ludzki. Ważna jest dbałość o zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów, jednak to właśnie ludzi postrzega się jako najważniejszą inwestycję i największe dobro organizacji.
Samo zarządzanie oznacza natomiast zabiegi związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej w celu jej efektywnego działania. Aby uzyskać rzeczywiste efekty, należy nie tylko egzekwować realizację zadań zleconych pracownikom, ale także komunikować się z nimi i dbać, by utożsamiali się z organizacją.

W zarządzaniu zasobami ludzkimi wyróżnić można podejście twarde i miękkie. Pierwsze z nich przeczy temu, co powiedziane zostało powyżej. Ma charakter ekonomiczny i ilościowy, pracownika traktuje się więc jako zasób materialny, który ma generować zysk. Wkład w jego rozwój nie może przewyższać przychodów, które wypracowuje zatrudniony. Inaczej jest w podejściu miękkim, zdecydowanie lepszym dla całej organizacji. Tutaj większą uwagę przykłada się do człowieka, jego osobowości, dostosowywania powierzanych zadań do jego predyspozycji; w podejściu tym osoby znajdujące się w firmowej hierarchii wyżej nastawione są dialog, motywację i rozwój osobowościowy wszystkich pracowników. Sukces w tej dziedzinie pomagają osiągnąć np. różnorodne programy motywacyjne i kursy, o organizację których firma może się zwrócić do firmy szkoleniowej.

Jakie działania mieszczą się w obszarze ZZL? Jest to przede wszystkim zapewnienie firmie w odpowiednim miejscu i czasie wymaganej liczby pracowników o właściwych kwalifikacjach. Nie jest to jednak dziełem przypadku, lecz skrupulatnie przemyślanej strategii. Profesjonalne pozyskiwanie pracowników jest czymś więcej, niż tylko zaopatrywaniem firmy w siłę roboczą. To, w jaki sposób prowadzimy rekrutację, decyduje o marketingowym wizerunku firmy na rynku pracy.

Idealny i uniwersalny model zarządzania kapitałem ludzkim nie istnieje – każda organizacja musi wypracować własne metody, które pozwolą jej osiągnąć sukces na tym polu. Optymalnie jest czerpać z założeń obu opisanych wyżej podejść. Tak, by z jednej strony firma była stabilna finansowo i wywiązywała się ze swoich zobowiązań, z drugiej natomiast – tworzyła przyjazne i zrównoważone środowisko rozwoju pracowników.

Pozdrawiamy, Integra-consulting.pl