Polityka prywatności – Rekrutacja

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (obowiązek informacyjny):

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Integra Consulting Poland Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7.
  2. Kontakt jest możliwy pod adresem: Integra Consulting Poland Sp z o.o. Sp. k., ul. Górki 7, 60-204 Poznań oraz drogą elektroniczną e-mail: odo@integra-consulting.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.
  4. Odbiorcą danych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie bezpieczeństwa, podmiot w zakresie bezpieczeństwa CRM, przedstawiciel klienta zlecającego rekrutację.
  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy lata.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Integra Consulting Poland.
  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym.
Wyślij zapytanie

rekrutacja@integra-consulting.pl tel/fax.: Rekrutujemy on-line!
+48 669 888 044