Assessment Center

Assessment Center wykorzystujemy w procesie rekrutacji i selekcji celem wyłonienia osób o określonych kompetencjach czy potencjale lub wtedy, gdy zależy Państwu na zbadaniu potencjału pracowników Państwa firmy w kontekście planowanej zmiany (np. stanowiska pracy), typowania osób do awansu lub zbudowania dopasowanego programu rozwoju dla pracownika.

Zalety Assessment Center

Zaletą tej metody przy zastosowaniu jej w procesie rekrutacji i selekcji, jest minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem na dane stanowisko niewłaściwej osoby, a to dzięki możliwości obserwacji kandydatów podczas realizacji określonych zadań w trakcie pracy indywidualnej oraz w grupie.

W przypadku realizacji ośrodka oceny (AC) komunikujemy uczestnikom, że podczas sesji będziemy dokonywać oceny wybranych kompetencji, nie wskazując jednak, jakich konkretnie. Asesorzy podczas sesji nie przyjmują ról trenerskich i nie udzielają na bieżąco żadnych informacji uczestnikom. Po zakończonej sesji przygotowują natomiast dla każdego uczestnika szczegółowy raport indywidualny zawierający punktową ocenę oraz opis kompetencji badanych podczas AC, a także mocnych stron i obszarów do rozwoju. Ogromną wartością dodaną dla uczestnika AC jest otrzymanie obszernej, merytorycznej informacji zwrotnej.

Do diagnozy i oceny kompetencji wykorzystywane są zróżnicowane zadania m.in.


Koszyk (in basket)


analiza zbioru dokumentów, materiałów, danych, z którymi uczestnik musi poradzić sobie w odpowiednim czasie i podjąć co do nich decyzję. To zadanie umożliwia sprawdzenie m.in.: organizacji czasu pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, zdolności analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.


Case study


analiza i przedstawienie przez uczestnika rozwiązania konkretnego problemu. Ten typ zadań pozwala sprawdzić poziom m.in. analitycznego lub strategicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemu, umiejętności podejmowania decyzji, pracy pod presją czasu.


Zadania zespołowe


grupa uczestników otrzymuje zadanie lub problem, nad którym wspólnie pracuje. Efekt finalny powinien być wynikiem dyskusji i/ lub pracy zespołowej. W trakcie oceniamy m.in. umiejętność przekonywania, wywierania wpływu, komunikatywność, umiejętność współpracy, zdolności przywódcze, umiejętności organizacyjne, asertywność, orientację na cele.


Scenki


spotkania „jeden na jeden” uczestnika i asesora. Uczestnik zostaje postawiony w konkretnej sytuacji zawodowej (np. proces sprzedażowy, rozmowa z klientem, rozmowa z pracownikiem, spotkanie przełożonego z zespołem). W zależności od rodzaju sytuacji, zadanie to sprawdza takie kompetencje jak: delegowanie zadań, motywowanie, udzielanie feedbacku, negocjowanie, umiejętność budowania relacji, badanie potrzeb klienta, orientacja na cel,  zarządzanie konfliktem.


Prezentacja


uczestnik otrzymuje temat do realizacji, opis pewnej sytuacji lub problemu. Jego zadaniem jest przedstawienie swojego stanowiska w odniesieniu do konkretnego tematu, sytuacji, problemu. Dzięki temu (w zależności od tematyki prezentacji) możemy zweryfikować m.in.: umiejętność autoprezentacji, komunikatywność, orientację na klienta, zarządzanie czasem, kreatywność, orientację biznesową.


Usługę Assessment Center wyceniamy indywidualnie m.in. w oparciu o liczbę kandydatów i kompetencji poddawanych weryfikacji. Na ogół przyjmujemy, że w ramach jednej jednodniowej sesji będziemy oceniać pięciu kandydatów pod kątem pięciu kompetencji w pięciu zadaniach (indywidualnych i grupowych), a zatem 1 sesja x 1 dzień dla max. 5 kandydatów, 5 zadań badających 5 kompetencji.

Przygotowanie zadań oraz ćwiczeń, które pozwolą na ujawnienie zdefiniowanych i opisanych wspólnie z Państwem kompetencji, a także opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów dla przeprowadzenia sesji AC pozostaje po stronie asesorów – konsultantów Integra Consulting Poland.

Kontakt

Katarzyna Maciejewska

tel/fax.: (61) 661 30 80
tel. kom.: 669 888 044 katarzyna.maciejewska@integra-consulting.pl Wyślij zapytanie